Bayatılar

Ailə və Məişət

Ağ alma, gözəl alma,
Payızdan əzəl alma.
Çirkin al əsil olsun,
Bədəsil gözəl alma.
 
Aşı süz, qoy qaynana!
Odun düz qoy, qaynana!
Oğlun aldım əlimdən,
Başına buz qoy qaynana!
 
Damda dirək qaynana!
Şana, kürək qaynana!
Oğlu evə gələndə
Hamıdan zirək qaynana!
 
Əziziyəm bu şana,
Arı qonmaz bu şana.
İkisi də oğul gərək,
Qızdan qalmaz nişana.
 
Su gəlir qalxa-qalxa,
Tökülür bizim arxa.
Arzu –kam yatişibdir,
Bildirin toyu xalxa.
 
Yeznə, yeznə yezdicə,
Şahın-şonqar gözlücə,
Yeznəm arandan gəlir,
Ətəkləri tozluca.
 
Qardaşa bax, qardaşa,
Papağın qoyub başa.
Qardaşın düşmənləri
Dönsünlər qara daşa.
Kəmər bağla belinə,
Şərbət verim əlinə.
Sən gəlinim olanda,
Xına qoyum telinə.
 
Yeznə, yeznə, can yeznə,
Gəl bizə mehman yeznə.
Köçün dağdan gələndə,
Bir quzu qurban, yeznə.
 
Yar gül taxıb telinə,
Əlin vurub belinə.
Qoy sağ olsun qaynata,
Hörmət elər gəlinə.
 
Gəlinə bax, gəlinə,
Əlin vurub belinə.
Gəlinə söz deməyin.
Çıxar gedər elinə.
 
Əzizim bostan üstə,
Gün düşüb bostan üstə.
Gedin deyin o aslana 
Dağ gəlir aslan üstə.
 
Ay doğar, batmaz gecə,
Yar yarın atmaz gecə.
Ana baladan ayrı
Dincəlib, yatmaz gecə.
 
Qardaş gəlir yenişə,
Yolu dönüb gümüşə.
Qardaşa qız tapmışıq
Üzdə xalı bənövşə.
 
Yarım yollandı işə,
Yolu düşdü yenişə,
Nola bir bulud gələ,
Göydən yerə nəm düşə.
 
Atdılar bada məni,
Bürüyüb qada məni.
Almadı qohum qardaş,
Verdilər yada məni.
 
Əzizim alma məni,
Sevdaya salma məni.
Sənnən ev tikən olmaz,
Yazığam alma məni.
 
Apar bazara məni,
Vermə nəzərə məni.
Aç belindən şalını
Düşür məzara məni.
 
Bu dərdlər oyar məni,
Al qana boyar məni.
Ögeydən ana olmaz,
Sərgərdan qoyar məni.
 
Yol üstə bulaq olam,
Sarınnam dolaq olam.
Sən mənim birdənəmsən,
Özüm göz- qulaq olam.
 
Sarımsaqım, soğanım,
Yad qızından doğanım!
Candan olub, canımı
İlan kimi boğanım!
 
Sən mənim bir dinarım,
Bir ağcam, bir dinarım.
Amandır əsmə külək,
Salarsan, birdi narım.