Şeirlər

Nizami Gəncəvi. "Oğlum Məhəmmədə nəsihət"

(“Leyli və Məcnun”poemasından, ixtisarla)

 


Sən, ey on dörd yaşlım, hər elmə yetkin! 
Gözündə əksi var iki aləmin!
Yeddi yaşar oldun o zaman ki sən, 
Açıldın gül kimi güləndə çəmən.
İndi ki çatmışdır yaşın on dördə,
Başın sərv kimi durur göylərdə.
Qəflətdə oynama, qeyrət vaxtıdır,
İndi hünər vaxtı, şöhrət vaxtıdır. 
Ucalmaq istəsən, bir kamala çat, 
Kamala ehtiram göstərər həyat.
Uşaqkən əslini sorsalar bir az,
Ağac bar verəndə cinsi sorulmaz!
Elə ki böyüdün, belədir qayda,
Atanın adından sənə nə fayda?
Sən aslanlar kimi keç cəbhələrdən, 
Yalnız hünərinin balası ol sən!
Səadət kamalla yetişir başa,
Xalqa hörmət elə, ədəblə yaşa,
Öz adına layiq işlər gör ki, sən,
Axırda utanma xəcalətindən.
Oğul, sözlərimə yaxşı qulaq as!
Ata nəsihəti faydasız olmaz.
Hərçəndi sənətin çox rütbəsi var,
Həyata faydalı bir elmi axtar.
Bu əyri cizgilər cədvəlində sən 
Özünü şərh edib, özünü öyrən!
Ol öz vicdanının sirrinə açar,
Çünki bu mərifət qəlbə nur saçar. 
Hiylədən, riyadan daim kənar ol.
İsa mərifətli həkim ol, amma 
İnsanı öldürən bir həkim olma.
Həm həkim, həm fəqih olsan sən əgər, 
Hamının yanında adın yüksələr 
Həyat da, ölüm də qul olar sana,
Səadət və şöhrət düşər payına.
Bir elmi öyrənmək istədikdə sən 
Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.
Kamil bir palançı olsa da insan,
Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. 
Məndən söyləməkdir, səndən eşitmək,
Bir insan əliboş gəzməsin gərək.