Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Hindistanın rəqəmlərlə oynayan dahisi: Srinivasa Ramanuсan

Srinivasa Ramanucan dünyanın riyaziyyat üzrə dahilərindən biri sayılır. Onun riyazi analiz, ədədlər teoremi, sonsuz sıralar, davamlı kəsirlər və həlli qeyri-mümkün qəbul edilən məsələlərin həllində əhəmiyyətli qatqıları olub.

Mixail Prişvin

Mixail Mixailoviç Prişvin 23 yanvar 1873-cü ildə Rusiya imperiyasının Orlov quberniyasında anadan olmuşdu.   

Qlen Kaningem

Bir vaxtlar ABŞ-ın Kanzas ştatında Qlen adlı bir oğlan yaşayırdı. Səkkiz  yaşlı Qlen Kaningem evlərinin yaxınlığındakı məktəbdə oxuyurdu. O zamanlar qış aylarında məktəbi odun sobası ilə qızdırırdılar.

Əli Səmədli

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının görkəmli yazıçısı Əli Qafur oğlu Səmədli 1930-cu il sentyabr ayının 1-də Göyçay rayonunun Mallışıxlı kəndində, müəllim ailəsində anadan olub.

İlyas Tapdıq

Müasir uşaq ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən olan İlyas Tapdıq 1934-cü il noyabrın 30-da Gədəbəy rayonunun Əli İsmayıllı kəndində doğulub. Gədəbəyin Kiçik Qaramurad kəndində orta məktəbi bitirdikdən sonra APİ-nin dil və ədəbiyyat fakültəsində təhsil almışdır (1952-1956).

Əyyub Abbasov

Azərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındа əhəmiyyətli rolu olan sənətkаrlаrdаn biri Əyyub Cəbrаyıl оğlu Аbbаsоv Zəngəzur qəzаsının Şəki kəndində аnаdаn оlub. 1918-1919 - cu illərdə vаlidеynlərini və kiçik qаrdаşını itirən, kimsəsiz qаlаn Əyyub, оn dörd yаşındаn əzаblаrа qаtlаşıb, vаrlılаrın qаpısındа muzdurluq еtməklə özünü dоlаndırıb. Bu illərdə еrməni dаşnаklаrının аzərbаycаnlılаrа qаrşı törətdikləri vəhşiliklərin şаhidi оlub, sоnrаlаr bu hаdisələri böyük çətinliklə çаp еtdirdiyi, iki kitаbdаn ibаrət оlаn «Zəngəzur» (1956-1957) rоmаnındа sənətkаrlıqlа təsvir еdib.