Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Uluqbəy

Dahi türk-özbək astronomu, riyaziyyatçı Uluqbəy Məhəmməd Tarağay 1394-cü il martın 22-də Sultaniyyədə anadan olub. O, dahi türk sərkərdəsi və fatehi Əmir Teymurun nəvəsi idi.   

Piri Rəis

Piri Rəis - bəzi məlumatlara görə əsl adı Piri Mühiddin Rəisdir. Əslən оsmanlı türkü оlan Piri Rəis 1465-ci ildə Gеlibоluda anadan оlub, 1554-cü ildə Qahirədə vəfat еdib. Hacı Mеhmеtin оğlu оlan Piri Rəis əmisi Kamal Rəisin yanında və nəzarəti altında dənizçilik fəaliyyətinə başlayıb. Əmisinin vəfatından sоnra Barbarоsun yanında çalışan Piri Əndəlüs müsəlmanlarının, ispanlardan azad оlunmasında və Misirin fəth оlunmasında iştirak еtməklə, həmçinin Nil hövzəsinin хəritəsinin tərtibini başa çatdırıb. Admiral Piri Rəis məşhur bir dənizçi оlduğu kimi, həm də gözəl хəritə tərtibatçısı idi. Tоpladığı bilik və məlumatlara əsasən məşhur оlan iki хəritəsi və “Kitabi Bəhriyyə” əsəri ilə dünyada əvəzоlunmaz bir şəхsiyyətə çеvrilib.  

Marko Polo

İtalyan tacir və səyyahı Marko Polo Venesiya səhərində 1254-cü ilin 15 sentyabrında dünyaya gəlmişdir. Marko Polo (XIII XIV əsrlər) İtaliyadan Mərkəzi Şərq və Orta Asiya yolu ilə Çinə getmişdir. Marko Polo Mərkəzi Asiya vilayətində və Çin kimi böyük dövlətdə olmuş ilk avropalı hesab olunur.  

Xalq şairi Qabil

Çağdaş Azərbaycan poeziyasının ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan Xalq Şairi Qabil İmamverdiyev (Qabil) 90 il bundan əvvəl avqustun 12-də Bakı şəhərində dünyaya göz aşıb. Orta məktəbi başa vurduqdan sonra 1944-1948-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti) dil və ədəbiyyat fakültəsində ali təhsil alıb və 1954-56-cı illərdə Moskvada Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunun ali ədəbiyyat kurslarında oxuyub.

Luis Kerrol

İxtisasca riyaziyyatçı olan məşhur ingilis yazıçısı və şairi Luis Kerrol (1832-1898) daha çox “Alisa möcüzələr ölkəsində” əsəri ilə tanınmışdır. Luis Kerrol 1832-ci ildə Çeşir qraflığında yerləşən Darsberi kəndində doğulmuşdur. O, ailənin böyük övladı olmuş və 3 qardaşı, 7 bacısı olmuşdur. Kerrol rəsm çəkməyi çox sevirmiş.  

Əl-Xarəzmi

Orta Asiya ərazisində yerləşən qədim Xarəzm vilayətinin Xivə şəhərində bir kahin nəsli yaşayırdı. İslam dini Orta Asiyaya yayıldıqdan sonra bu nəsil də müsəlmanlığı qəbul etdi. 780-ci ildə bu ailədə anadan olmuş uşağa uca peyğəmbərimizin adını qoydular. Məhəmməd kiçik yaşlarından babalarının nəsildən-nəslə ötürdüyü bilikləri mənimsəməklə yanaşı, doğma şəhərində tanınmış böyük alimlərdən dərs alır, hind və yunan elmi ilə yaxından tanış olurdu.