Son əlavə olunanlar

Bayatılar

Bayatılar

Əziziyəm verəndir, Qismət Allah verəndir, Allahın izni olsun, Allah rəva görəndir.  

Bayatılar

Dağlar marala qaldı, Otu sarala qaldı. Yaşıl meşə, göy bulaq, O da marala qaldı.

Laylalar. Nazlamalar

Balam gəlir yatmağa, Böyüyüb boy atmağa. Sabah yuxusu şirin, Qıymıram oyatmağa.

Mərdlik, dostluq, igidlik, məğrurluq haqqında bayatılar

El batır qəm dəryada,  Kimə gedim mən dada?  İgid göyüşdə ölsə,  Adı qalar dünyada. 

Oxşamalar

Alnı Cıdır meydanı, At minib çapasım gəlir. Burnu Gilan fındığı, Soyub yeyəsim gəlir.

Bayatılar

Əzizim, Ordubada, Səlmasdan Ordubada. Sərkərdə qoçaq olsa, Heç verməz ordu bada.