Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

İlanın zəhləsi yarpızdan gedər, o da gəlib yuvasının ağzında bitər

Hər birimiz fikrimizi əsaslandırmaq üçün tez-tez atalar sözlərinə, məsəllərə müraciət edirik. Lakin araşdırmalar göstərir ki, dilimizdə işlənən bir çox ifadələr müasir dövrümüzə dəyişmiş, təhrif olunmuş şəkildə gəlib çatmışdır. 

Atalar sözləri

• Abırlı abrından çəkinər, abırsız nədən çəkinər  

Yanıltmaclar

Ağ balqabaq, boz balqabaq, boz balqabaq, ağ balqabaq. *** Ay axsaq aşpaz Həsən şah, aşpazlar aş bişirir, sən də gəl aş bişir,  ay axsaq aşpaz Həsən şah!

Yalan haqqında atalar sözləri

Yalan ayaq tutar, yeriməz.

Mövlana Cəlaləddin Rumi sözləri

Pulunu ver, könlünü ver, salam ver, canını ver amma – Sirrini Vermə.!

Hikmət xəzinəsi

Xalq müdrikliyinin ifadəsi olan atalar sözləri həm yığcam, həm də dərinmənalı olur. İllərin, əsrlərin sınağından çıxan bu hikmətli sözlər bizə doğru yol göstərir. Az sözlə çox məna bildirən bu ifadələr əsl hikmət xəzinəsidir. Atalarımız hər ifadədə bizlərə dəyərli öyüd və nəsihətlər verirlər. Bəzən isə atalar sözlərində uluların bizə çatdırmaq istədikləri mənanı tapmaq o qədər də asan olmur.