Son əlavə olunanlar

Odlar Yurdu

Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsi illərində

Zəngin təbii sərvətlərə və əlverişli coğrafi mövqeyə malik olan Azərbaycan ikinci Dünya müharibəsi illərində iri dövlətlərin strateji planlarında mühüm yer tuturdu. Almaniya Bakı neftini ələ keçirməklə Şərqə - İran körfəzinə və Hind okeanına hərəkət etmək niyyətində idi.

Azərbaycan tunc dövründə

Eramızdan əvvəl III minilliyin sonlarından başlayan Tunc dövründə Azərbaycan və bütün Zaqafqaziya qəbilələrinin ictimai-iqtisadi və mədəni inkişafında əhəmiyyətli irəliləyişlər baş verir. İnkişaf etmiş əkinçi-maldar təsərrüfatları əsasında böyük yaşayış məskənləri yaranır. Yerli xammaldan tunc məmulatların istehsalı genişlənir.  

Oğuz

Böyük Qafqazın cənub yamaclarında qərar tutan, əlverişli təbii şəraiti, tarixi abidələri ilə zəngin Oğuz rayonu Bakıdan 268 kilometr aralıda yerləşir. Böyük Qafqaz sıra dağlarının başı qarlı zirvələri, sıldırım keçidləri, gur çayları bu bölgə üçün xarakterik təbiət mənzərələridir. Buna görə də Oğuzu bəzən obrazlı şəkildə “Azərbaycanın İsveçrəsi adlandırırlar”.

Xalq qəhrəmanı - Sultan bəy Sultanov

1871-ci ildə Zəngəzur qəzasının Hacısamlı nahiyəsinin Qasımuşağı obasında doğulub.

Naxçıvan abidələri

Azərbaycanın tarixində xüsusi yeri olan Naxçıvan qədim abidələrlə zəngindir. Bu diyarda hər daşın, hər qayanın altında Azərbaycan xalqının zəngin keçmişini, mədəniyyətini, adət-ənənələrini özündə yaşadan abidələr yatır.

Füzuli rayonu

Azərbaycanın qədim və çox böyük tarixə malik bölgələrindən biri də Füzuli rayonudur. Təəssüf ki, bu gün Füzulinin böyük bir hissəsi Ermənistan tərəfindən işğal olunub.