YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

İslamın qızıl dövrü

Eramızın 7-ci əsrində Məhəmməd peyğəmbər (s) Ərəbistan yarımadasında İslam dövlətinin əsasını qoydu. Onun ölümündən bir neçə əsr sonra İslam imperiyası onun təlimləri əsasında İslam inanc və qaydalarını yaymaqla sürətlə genişləndi. 


661-ci ildə müsəlmanlar yeni dini lideri seçmək üçün ikiyə parçalandılar. Şiə təriqətinin tərəfdarları İmam Əlinin (Məhəmməd peyğəmbərin (s) kürəkəni) davamçılarını qəbul etdikləri halda, sünnilər Xəlifə kimi tanınan Əməviləri seçdilər.


Məkkə 


Məhəmməd peyğəmbər (s) Məkkədə doğulmuşdu (indiki Səudiyyə Ərəbistanında). Dini təlimlərinə görə şəhərdən qovulduğu vaxtdan səkkiz il sonra o, ordusu ilə birlikdə geri qayıtdı və bu şəhəri İslam dininin mərkəzi elan etdi. 


İslam peyğəmbərləri:


40 yaşında Həzrəti Məhəmməd (s) Allah haqqında bir çox hədislərdən vali olanlardan biri idi. Onun təlimləri ilə İslam dövlətinin siyasi və sosial aspektləri bir-birinə bağlı şəkildə idi. Onun adı burada xüsusi şəkildə qeyd olunub. 


Məhəmməd peyğəmbər (s) (570-632) O, İslam dininin yaradıcısı və ilk müsəlman siyasi lideridir. 


Əli ind əbu Talib (599-661) O, Məhəmməd peyğəmbərin (S) kürəkəni idi və 656-cı ildə ilk İmam oldu. 


Harun əl-Rəşid (766-809) V Abbasilər xəlifəsi olan bu şəxs, eyni zamanda “Ərəb gecələri” adlanan “1001 gecə” nağılının qəhrəmanıdır. 


Səlahəddin (1137-1193) Misir, Suriya, Yəmən və Fələstin əmiri olub. O, 1187-ci ildə səlib yürüşçülərini məğlub edib. Qüdsü ələ keçirib. 


İslam mədəniyyəti


İslam mədəniyyəti incəsənət, sənətkarlıq və memarlıqda özünəməxsus tərzi ilə seçilir və eləcə də, riyaziyyat, astronomiya və tibbdə böyük irəliləyişlər etmişdir.


İslam incəsənəti: Binaların bəzədilməsi üçün xəttatlıq və mozaikalardan istifadə olunurdu. 


Astrolab: Günəş və ulduzlardan istifadə etməklə bu cihaz vasitəsilə insanın olduğu yer ölçülürdü.


Osmanlı yazı: Güllər və yarpaqlar əsas dekorativ nümunə kimi geniş istifadə olunurdu. 


Kəbə: İslam dininə görə Məkkədə olan bu kitab şəklindəki tikili Allahın evi hesab olunurdu. Hər bir müsəlman (İslamın ardıcılları) həyatında heç olmasa bir dəfə Kəbəni ziyarət etməlidir.


Qiblə: Məhəmməd peyğəmbər (S) müsəlmanları gün ərzində beş dəfə üzü qibləyə və ya Məkkədə yerləşən Kəbəyə doğru dayanmaqla namaz qılmağa çağırdı. Xüsusi alət qiblənin düzgün istiqaməti müəyyən etmək üçün ixtira olunub. 


İslam imperiyasının inkişaf cədvəli


Məhəmməd peyğəmbərin (S) Məkkəni ələ keçirib İslam sivilizasiyanın əsasını qoydu. 


661-750 Əməvilər sülaləsi
Əməvilər sülasəsinin xəlifələri İslam imperiyasının ərazisini genişləndirdilər. 


750-1258 Abbasid sülaləsi
Bağdad İslam dövlətinin paytaxtı elan olundu və əsas mədəniyyət, təhsil və ticarət mərkəzinə çevrildi.


1258 sultaların hakimiyyəti
Molqol işğalçıları Bağdadı ələ keçirdiyi bir vaxtda sultan adlandırılan yerli idarəçilər Misir, Suriya və Fələstinə rəhbərlik edirdilər. 


1369-1506 Teymurilər imperiyası
Türk-monqol döyüşçüsü Teymur İslam dövlətinin torpaqlarını ələ keçirdi və onun ardıcıllarından biri Şimali Hindistanda Böyük Moğol imperiyasının əsasını qoydu.


1516-1924 Osmanlı İmperiyası
Osmanlı Türkləri İslam dövlətini idarə etdilər və onu ərazisini şərqi Avropaya doğru genişləndirdilər.