YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Xəzər Xaqanlığı

Şərqi Göytürk dövləti dağıldıqdan sonra yaranmış türk dövləti
 
Xəzər Xaqanlığı qərbdə Azov dənizi, Krım və Dnepr çayı, şimalda Kiyev və Kazan şəhəri, şərqdə Volqa çayı, cənubda Dağıstan, Qafqaz dağları və Xəzər dənizi arasında olan ərazini əhatə edirdi. Əhalisi əsasən türk mənşəli xəzər boylarından ibarət idi. Xəzərlər Bizans və Çin qaynaqlarında "Türk" və ya "Türk Xəzər", başqa qaynaqlarda isə "Kaspi" adlandırılırdı.
 
Bəzi mənbələrdə Manqışlaqdan Aral gölünə qədər olan torpaqlar da xaqanlığin ərazisinə aid edilib. Paytaxtı əvvəlcə Səməndər, sonradan İtil şəhəri olub. Avropada qurulan türk dövlətlərindən ən qüvvətlisi və uzun ömürlüsüdür. Qara dənizin şimalına qədər hakimiyyətini genişləndirən Qərb Goytürk dövlətinin davamı kimi meydana çıxıb.
 
XVII əsrin əvvəllərində Göytürk dövlətinin dağılmasından sonra Xəzər dənizi və Qara dəniz arasında dağınıq halda yaşayan Sabar, Ogur və Onogur kimi türk tayfaları qüvvətli bir birlik kimi təşkilatlanıb Xəzər Xaqanlığını qururlar. Bizans, İran, Ərəb dövlətləri ilə sıx əlaqələr saxlayan Xaqanlıq Slav qəbilələrini də öz tərkibinə daxil edir.
 
Xəzərlərin sahib olduğu bölgə ticarət mərkəzi kimi əhəmiyyətli ərazi sayılırdı. Müxtəlif ölkələrlə aparılan ticarət əlaqələri nəticəsində xəzərlər arasında yəhudilik, Bizans tacirləri və səyyahları vasitəsi ilə isə xristianlıq dini yayılır.
 
VII əsrdə təşəkkül tapan və güclənən Ərəb Xilafəti xəlifə Osmanın və Əməvilərin dövründə Sasaniləri məğlubiyyətə uğradaraq Xəzərlərlə qarşı bir çox hücumlar həyata keçirir. Xəzərlər ilk vaxtlar ərəblərin Qafqaz istiqamətindəki irəliləyişlərinin qarşısını alsalar da, VIII yüzillikdən sonra tədricən üstünlüyü əldən verirlər.
 
Ərəblərin Konstantinopolu mühasirəyə alması və ordunun əsas hissəsini bu cəbhədə cəmləməsindən istifadə edən xəzərlər 730-cu ildə Xilafətin boş qalmış cinahı üzərinə hücum edərək Ərdəbili, daha sonra Diyarbəkir və Mosul şəhərlərini ələ keçirirlər. 
 
Bundan bir il sonra ərəblər güclü ordu yığaraq əks-hücuma keçir və itirilən əraziləri qaytarır. 733-cü ildə Dərbənd qalası onların əlinə keçir.
 
737-ci ildə ərəb ordusu ölkənin içərilərinə qədər irəliləyir və Xaqanlığının paytaxtı Səməndər şəhərini tutur. Bundan sonra Xəzər xaqanı Ərəb Xilafəti ilə sülh bağlamağa məcbur olur və İslam dinini qəbul edir.
 
IX yüzilliyin ortalarında İtil-Xarəzm ticarət yolunu itirərək başlıca gəlir mənbələrindən məhrum olan Xəzər Xaqanlığı zəifləməyə başlayır. Bu vəziyyətdən faydalanan Rus knyazları paytaxt İtilə və Qafqaza hücum edir. Ruslarla eyni zamanda bir vaxtlar müttəfiq olduqları Bizans İmperiyası da bunu fürsət bilərək Xəzər Xaqanlığının ərazisinə soxulur.
 
XX əsrin sonlarında Xaqanlıq dağılaraq tarix səhnəsindən silinir.