YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Çuxa

Kitabi Dədə Qorqud dastanlarına əsasən kişi üst geyim tipi kimi təqdim edilən çuxa biçim üsuluna və tikiş texnikasına görə əsrlər boyu elə bir ciddi dəyişikliyə uğramamışdır. Zəmanəmizədək gəlib çatmış çuxalar gövdə (əyin), qol və ətək olmaqla üç hissədən ibarət biçilib tikilirmiş.

 

Çuxa növləri arasında "düzyaxa", "oyma-yaxa", "atmaqol" çuxalar geniş yayılmışdır. Atmaqol çuxaya estetik gözəllik verməklə yanaşı, funksional əhəmiyyəti də vardı. Bunlara döyüş zamanı düşməni aldatmaq və çaparların əllərini soyuqdan qorumaq üçün istifadəsini göstərmək olar.

 

Çuxanın tam formalaşma mərhələsi XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir.

 

Çuxaların rəngi də xüsusi önəm daşıyırdı. Ağ və göy rəngli çuxalar təbəqə göstəricisi idi. Gənclərin "bəy çuxası" ağ rəngdə olurdu. 1960-cı illərə qədər rayonlarımızda hələ də çuxa geyən ağsaqqalları görmək olurdu.

 

Son dövrlər çuxa gündəlik geyim kimi öz aktuallığını itirmiş, rəqs ansambllarında, teatrlarda istifadə olunur.