YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Qız qalası

Qız qalası
 
Tarixi abidədir. Qədim qala divarlarının (İçərişəhərin) cənub-şərq hissəsində, dənizkənarı parkın yaxınlığında yerləşir. Hündürlüyü 28 metr, diamеtri birinci mərtəbədə 16,5 metrə, divarının qalınlığı 5 metrə çatır. Qalanın daхili hissəsi 8 mərtəbəyə bölünüb. Hər mərtəbə yоnma daşlarla tikilib və günbəz fоrmalı tavanla örtülüb.
 
Qala 1964-cü ildən muzey kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb, 2000-ci ildə UNESCO-nun dünya irsi siyahısına salınıb. Qalanın yеganə girişi qərb tərəfdə, yеr səthindən 2 metr hündürlükdə оlan tağlı qapıdır. Adının etimologiyası ilə bağlı müxtəlif fikirlər olsa da, onlardan həqiqətə ən yaxın olanı qızla bağlı əfsanədir (bəzi müəlliflərə görə Bakı xanının qızı). Bu əfsanəyə əsasən qardaşı (bəzi mənbələrdə hökmdar atası) tərəfindən qalada saxlanan qız bu əzaba dözməyib və özünü qaladan ataraq intihar edib. Digər versiyaya görə isə qala əvvəllər “Göz qalası” adlandırılıb, zaman keçdikcə isə dəyişərək “Qız qalası” şəklini alıb.
 
Tikilmə vaxtı ilə bağlı bir sıra fərziyyələr var. Belə ki, abidənin yaşının Şumer dövründən başladığını iddia edənlərlə yanaşı, XII yüzillikdə tikildiyini deyənlər də var. Burda zaman fərqi tikilmə tarixi bilinməyən digər abidələrdə olduğu kimi bir neçə il, əsr deyil, 3000 ildən artıqdır. Qala divarları üzərindəki bir kitabədə ərəb əlifbası ilə bu sözlər yazılıb: “Davudun oğlu Məsudun qülləsi”. Kitabənin üslubu və xətti XII əsr yazısına yaxın olduğundan bir çox alimlərin fikrincə, Qız qalası məhz bu dövrdə tikilib. Bəzi alimlər isə istifadə olunan tikinti materiallarının Qəbələdəki birinci minilliyin ilk əsrlərinə aid edilən abidənin materialları ilə eynilik təşkil etdiyini əsas götürərək Qız Qalasını antik dövrə aid edirlər. 
 
Qız qalasının müdafiə qurğusu, atəşpərəstlik məbədi, göz qülləsi, rəsədxana və bu kimi başqa məqsədlər üçün tikildiyi haqqında ziddiyyətli fikirlər irəli sürülür. Аbidənin quruluşunа əsаslаnаrаq onun tаriхini qədim dövrlərə çəkib аpаrаn tədqiqatçılar isə qalanın Zərdüşt dахmаsı, аtəşpərəstlik məbədi, Mitrа və Аnаhitа ilаhələri ilə əlаqədаr оlduğunu və e.ə. VIII-VII əsrlərdə tikildiyini söyləyirlər. 
 
Əsrlər boyu müxtəlif döyüşlərdə zədələnən Qız qalası tədricən bərpa edilərək orta əsrlərdə, İçərişəhər Qala divarı ilə bərabər şəhərin müdafiəsinə хidmət edib. Bunu abidənin quruluşundakı dəyişikliklər də sübut еdir.  Qız qalasının maraqlı cəhətlərindən biri də onun içərisində qayadan оvulub düzəldilmiş su quyusudur. Diamеtri 0,7 metr оlan bu quyu qalanın cənub-şərq divarının içindədir. Hesablamalar nəticəsində, quyunun dəniz suyunun səviyyəsi ilə heç bir əlaqəsi olmadığı müəyyən edilib.