Ədəbiyyatı bizimlə təkrarla!

Bayatıları tamamlayaq...

Əzizim  {{vətən}} yaxşı,
Geyməyə kətan  {{yaxşı}}. 
Gəzməyə  {{qərib}} ölkə. 
{{Ölməyə }} vətən yaxşı.
 
 
Əzizinəm, dilən {{gəz}}, 
Bağda gülü {{dilən }} gəz.
{{Qürbətdə}} Xan olunca
Vətənində {{dilən}} gəz.
 
 
{{Əzizim}}, kasa dolmaz, 
Fitnəsiz fasad {{olmaz}}. 
Namərdə boyun {{əymə}}, 
{{Dost}} əli kasad olmaz.

 

Düzgün cavabların sayı:

Səhv cavabların sayı: