Ədəbiyyatı bizimlə təkrarla!

Uşaq və buz

{{Dərsə}} gedən bir uşaq
Çıxdı buz üstə {{qoçaq}};
Sürüşdü birdən-birə,
Düşdü {{üz}} üstə yerə.
Durdu uşaq {{neylədi}}?
Buza belə söylədi:
“Sən nə {{yamansan}}, a buz!
Adam yıxansan, a {{buz}}!
Az qalıb {{ömrün}} sənin, 
{{Yaz}} gələr, artar qəmin:
Əriyib suya dönərsən,
Axıb {{çaya}} gedərsən!”

Düzgün cavabların sayı:

Səhv cavabların sayı: