Şeirlər

Hikmət Ziya. İlk bahar, çiçəklər, uşaqlar

Üzündә Günәş,
Gülür üfüqlәr.
Göylәrdәn yerә
Yağır şәfәqlәr.
Xoş әtir saçan
Bağçalara bax.
Tez çiçәklәyәn
Alçalara bax!—
Biri-birinә
Qovuşur yenә
Üç әziz qardaş,
Üç gözәl yoldaş:
Gül üzlü baһar,
Әlvan çiçәklәr,
Xoşbәxt uşaqlar.


Bir yaraşıqdır
Ana torpağa,
Bağa, bağçaya,
Yamaca, dağa
Gül üzlü baһar,
Әlvan çiçәklәr,
Xoşbәxt uşaqlar.


Hәyatın gözәl
Nemәtlәridir.
Bütün dünyanın
Sәrvәtlәridir:
Gül üzlü bahar,
Әlvan çiçәklәr,
Xoşbәxt uşaqlar


Biri-birinә
Yaraşır,
Necә
Biri-birinә
Qovuşur,
Necә —
Gül üzlü baһar,
Әlvan çiçәklәr,
Xoşbәxt uşaqlar!


Qoy yer üzündә
Olsun һәmişә,
Solmaq bilmәdәn
Qalsın һәmişә;
Gül üzlü baһar,
Әlvan çiçәklәr,
Xoşbәxt uşaqlar!