Son əlavə olunanlar

Dastanlar

Qandal Nağı dastanı

Qaçaq hərəkatı ilə bağlı epik örnəklərdəndir. Qaçaq dastanları xalqın qəhrəmanlıq tarixidir.

Oğuz xaqan haqqında rəvayət

Oğuz xaqanın tarixi prototipi hunların başçısı Mode ola bilər. Ona görə də bu tarixi şəxsiyyət haqqında bir neçə söz söyləmək istərdik. Mode Tumanın böyük oğul və şanyu hunlarının vəliəhdi idi. O, b.e.ə 206-cı ildə atasının ölümündən sonra taxta çıxmışdır. Modenin hakimiyyəti dövrü Hun dövlətinin qızıl dövrü hesab edilir. 

Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı "Koblandı-batır"

Qazax xalqının ən populyar epik nümunələrindən olan «Koblandı-batır» dastanında yüksək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri ilə seçilən batırların doğma Vətənə bağlılığı, onların öz təfəkkürü, qüvvəsi, gücü və cəsurluğu ilə doğma eli-obanı yadelli işğalçılarından azad etmələri vəsf olunmuşdur.

"Şu" poeması

“Şu” (“Çu”) poeması - tarixi faktlara əsaslanaraq əfsanəyə çevrilən, türk xalqlarının qədim əcdadı - sakların şücaətindən bəhs edən qəhrəmanlıq dastanıdır.

Alp Ər Tonqa dastanı

“Alp Ər Tonqa” sakların tarixi haqqında zəngin məlumat verən qəhrəmanlıq dastanıdır.

Hasan paşanın Çənlibelə gəlməyi

Kürdoğlu Çənlibelə gələndən sonra xotkara xəbər çatdı ki, Koroğlunun oğlu gəlib çıxıb. Özü də necə oğul! Elə bir  bundan hesabını apar ki, Koroğlunun özünü iki dəfə yığıb. İndi Koroğluya batmaq  heç mümkün olmayacaq.