Bu maraqlıdır!

Astrolyabiya

Qədim dövrlərdən bəri insanlar istiqaməti müəyyən etməyə kömək edəcək cihazlara ehtiyac duymağa başladılar. Bu alətlər, əsasən, səyyahlar, din xadimləri, uzaq səfərlərdən geri qayıdan tacirlər, səma cisimlərini öyrənən astronomlar üçün lazım idi.

 

Astrolyabiya və ya Üstürlab-Qədim Yunanıstanda meydana gəlmiş, fəzada bucaqların ölçülməsi üçün tətbiq edilənçən qədim astronomik alətlərdən biridir. Bu qədim alət iki min ildən çox əvvəl, insanlar Yerin məhz kainatın mərkəzi olduğuna inandıqları zaman yaradılmışdır. Astrolyabiyanı bəzən “ilk kompüter” adlandırırlar. Şübhəsiz ki, bu, ən dərin sirri və gözəlliyi olan bir cihazdır və indi onun sirlərini öyrənməyə çalışacağıq.

 

Astronomik alətin adının əsasını “astra” sözü təşkil edir. Yunan dilindən tərcümə edilərsə "ulduz", ikinci hissəsi isə "tutmaq" kimi tərcümə olunur. Tarixi mənbələrə görə ilk dəfə olaraq bu cihaz Eratosfen tərəfindən b.e.ə.250-ci ildə düzəldilmişdir. Başqa mənbələrə görə bu cihaz isgəndəriyyəli qadın-astronom və riyaziyyatçı Hipatiya tərəfindən (370-415) ixtira edilmişdir. Həmin cihaz bu gün “sferik astrolyabiya” kimi tanınır. Bu cihazla Hipparkos Ptolomey üçün səma ulduzlarının kataloqunu tərtib edib. Sonralar Farslar astrolyabiyaların təkmilləşdirilməsi ilə məşğul olurlar və onu gecə və gündüzün uzunluğunun və yer üzərində horizontal bucaqların təyini, həmçinin bəzi riyazi hesabatların aparılması üçün tətbiq edirlər.

 

Cihaz, ulduzların yerləşdiyi hündürlüyü, Günəşin Yer planetinin səthindən nə qədər yüksəkdə olmasını müəyyən etməyə, həmçinin əldə edilən məlumatlar sayəsində bəzi riyazi hesablar aparmağa imkan verdi. Səyahət edərkən belə bir cihazın olması - günün koordinatlarını və vaxtı təyin etmək üçün yeganə istiqamət bildirən alət kimi xidmət etdi. Bir sözlə, Astrolyabiya qədim zamanlarda insanların icad etdiyi ən qədim ölçü alətlərindən birinə çevrildi.

 

Xilafətin inkişafı dövründə IX-XI əsrlərdə astrolyabiyaların tətbiqi daha da genişlənir. Çünki, onların düzəldilməsi dərin riyazi (proyeksiya həndəsəsi, sferik koordinatların hesablanması) və astronomik bilikləri tələb edirdi. Bunlar isə şərq dövlətlərində daha güclü inkişaf etmişdir. Astrolyabiyanın konstruksiyası və işləmə prinsipini ilk dəfə olaraq Əl-Biruninin "Astrolyabiyanın hazırlanmasında bütün mümkün imkanlardan istifadə etmək" kitabında (təxm. 995-ci il) təsvir edilmişdir. O, bu kitabda çox sayda astrolyabiyanın konstruksiyasını izah etməklə bərabər, onların tətbiqi və həmçinin fəza cisimlərinin koordinatlarının təyin olunmasında yaranan xətaların qiymətləndirilməsi haqqında da tövsiyələr verir.

 

Astrolyabiya əsasən boşqaba oxşayan bir metallik lövhədən ibarət olub, onun daxilində bütün mexanizm yerləşdirilir. Bu lövhənin üzərinə üç yastı dairəvi lövhə – timpanlar yerləşdirilir. Bu timpanların üzərinə səma koordinat torunun xətləri (stereoqrafik proyeksiya), səma meridianları, dünya qütbünü və horizontunu göstərən xətt qeyd olunur. Verilən coğrafi endən asılı olaraq dünya qütbünün vəziyyəti və səma koordinat torunun proyeksiyası müxtəlif olur. Ona görə də, timpanların üzərində müxtəlif coğrafi enlər üçün səma koordinatları qeyd olunur. Cihazın mərkəzi oxuna bərkidilmiş nişanlama xətkeşini ölçülən əşyaya tuşlamaqla onun üzərində qeyd olunmuş tarixi və ya vaxtı təyin etmək olur. Bu cihazın köməyi ilə həm də günəşin və ayın vəziyyəti, həmçinin ayın üzünün tutulması fazalarını tapmaq olur. Astrolyabiyanın triqonometrik hesablamalara əsaslanan işləmə prinsipinin dəqiqliyi, onun hissələrinin hazırlanma dəqiqliyindən asılı idi.

 

Avropada astrolyabiyalar XV-XVIII əsrlərdə gəmiçilikdə naviqasiya üçün tətbiq olunmağa başlayır. Əvvəlcə burada fars astrolyabiyaları tətbiq olunur, sonralar isə onların əsasında özləri düzəltməyə başlayırlar.