Atalar sözləri

Arzu arzudan doğar

Arxadır yurdumuza, eşq olsun ordumuza.

*******
 
Ad adamı bəzəməz, adam adı bəzəyər.

*******
 
Ağlınla gör, qəlbinlə eşit.

*******
 
Ağacı meyvəsindən tanıyarlar.

*******
 
Axşamın işini sabaha qoyma.

*******
 
Atalar nə əkiblər, oğullar onu biçiblər.

*******
 
Arzu arzudan doğar.

*******
 
Ananın canı övladdadır.

*******
 
Ana evin dirəyidir.

*******
 
Allah tənbəli sevməz.