Bayatılar

Mərdlik-namərdlik, dostluq, igidlik, məğrurluq — haqqında bayatılar

 El batır qəm dəryada, 
 Kimə gedim mən dada? 
 İgid göyüşdə ölsə, 
 Adı qalar dünyada. 

 *** 

 İgid gərək atlana, 
 Atın minə, atlana, 
 Mərd odur ki, döyüşdə 
 Hər yaraya qatlana. 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 Əzizinəm kasa dolmaz, 
 Fitnəsiz fasad olmaz. 
 Namərdə boyun əymə, 
 Mərd əli kasad olmaz. 

 *** 

 Bu sazı alan gəlməz, 
 Oxuyub-çalan gəlməz, 
 İgidi öldürsələr, 
 Dilinə yalan gəlməz. 

 *** 

 

Əziziyəm aslandı, 
 Qılınc qından aslandı, 
 Tülküdən aslan olmaz, 
 Aslan elə aslandı. 

 *** 

 Mərd anadan mərd oğul, 
 Yada ağa, mərdə qul, 
 Qorxaq töhmət gətirər, 
 Baş ucaldar mərd oğul. 

 *** 

 Halalar, ay halalar, 
 Qartal dağda balalar, 
 Qorxaq ölər, məhv olar, 
 İgid alar qalalar. 

 *** 

 Sular gələr, göl dolar, 
 Şaxta vurar, gül solar, 
 Mərd igidin balası, 
 Özü kimi mərd olar. 

 *** 

 Əzizim dalda gəzər, 
 Bülbüllər dalda gəzər, 
 Mərdlər qabağı gözlər, 
 Namərdlər dalda gəzər. 

 *** 

 İgidin bir atıdır, 
 Bir də təmiz zatıdır, 
 Koroğluda qoçaqlıq, 
 Onun ehtiyatıdır.