Bayatılar

Mərdlik, dostluq, igidlik, məğrurluq haqqında bayatılar

El batır qəm dəryada, 
Kimə gedim mən dada? 
İgid göyüşdə ölsə, 
Adı qalar dünyada. 

 *** 
İgid gərək atlana, 
Atın minə, atlana, 
Mərd odur ki, döyüşdə 
Hər yaraya qatlana. 

 *** 
Əzizinəm kasa dolmaz, 
Fitnəsiz fasad olmaz. 
Namərdə boyun əymə, 
Mərd əli kasad olmaz. 

 *** 
Bu sazı alan gəlməz, 
Oxuyub-çalan gəlməz, 
İgidi öldürsələr, 
Dilinə yalan gəlməz. 
Əziziyəm aslandı, 
Qılınc qından aslandı, 
Tülküdən aslan olmaz, 
Aslan elə aslandı. 

 *** 
Mərd anadan mərd oğul, 
Yada ağa, mərdə qul, 
Qorxaq töhmət gətirər, 
Baş ucaldar mərd oğul. 

 *** 
Halalar, ay halalar, 
Qartal dağda balalar, 
Qorxaq ölər, məhv olar, 
İgid alar qalalar. 

 *** 
Sular gələr, göl dolar, 
Şaxta vurar, gül solar, 
Mərd igidin balası, 
Özü kimi mərd olar. 

 *** 
Əzizim dalda gəzər, 
Bülbüllər dalda gəzər, 
Mərdlər qabağı gözlər, 
Namərdlər dalda gəzər. 

 *** 
İgidin bir atıdır, 
Bir də təmiz zatıdır, 
Koroğluda qoçaqlıq, 
Onun ehtiyatıdır.