Şeirlər

Abbas Səhhət. Vətən

Qafqaz qitəsidir mənim vətənim,

Simurğun sayəsində məskənim.

O məmləkətdə mən vücudə gəldim,

Xalqıma qarşı sücudə gəldim.

 

 

O yerdə kim qara quşu, tərlanı

Adlanmışdır Qaf dağın sultanı.

O yerdə ki, vardır qalın ormanlar,

Dağlarında gəzir vəhşi ceyranlar.

 

 

O yerdə ki, göy üzü şəffafdır,

Çeşmələri qayət sərindir safdır.

Səfalıdır lətif abu havası

Ürək açar lacivərdi səması.

 


Buludlara dəyir uca dağları,

Cənnət guşəsidir gözəl bağları.

Çöllərində bitər əlvan çiçəklər

Fərəhlənir bütün tutqun ürəklər

Övladları qeyrətlidir, damarlı,

Şücaətli, hünərli, etibarlı.

 

Meyvəlidir ormanında ağaclar

Şaqqıldayır, qırqovullar, turaclar

Cəh-cəh vurur çəməndə bülbülləri

Meh əsdikcə ətir saçır gülləri

O yerdə ki, həmişə sərvü şümşad,

Səbzü xürrəm yaşar xəzandan azad.

 

Hər küncündə bir cür xəzinə yatmş,

Torpağını xaliq qızıl yaratmış.

Camedir hər cürə lətafətləri,

Tamam etmiş həq onda nemətləri.

 

 

Gözəl torpaq, gözəl ölkə, gözəl yer!

Dünya üzrə bimüslü, bibədəl yer!

Bu cür gözəl məmləkəti kim sevməz?

Bunca firavan neməti kim sevməz?

Mən vətəni canım kimi sevərəm,

Ruhum, ətim, qanun kimi sevərəm.