Şeirlər

Sanamalar

Birə-birə,
              İkiyə- iynə,
Üçə-üzük,
              Dördə-döşək
Beşə -beşik,
              Altıya- alma,
Yeddiyə-yemiş,
              Səkkizə-sərçə.
Doqquza –dolça,
              Ona-oraq.
Yanına qonaq,
              Gəlin, gedək.
Həsəngilə
              Papaq ataq.