Şeirlər

Çalağan və Bülbül

Çalağan gәlib dilә,
Bir gün dedi bülbülә:
— Öyrәt mәnә dә nәğmә,
Şövq ilә gәlim dәmә,

 

Oxuyum, vurum cәһ-cәһ,
Dinlәyәn desin bәһ-bәһ…

 

Hәmdәm olum güllәrә,
Adım düşsün dillәrә.

 

Bülbül dedi: — Çalağan!
Pәncәndә görünür qan.

 

Yırtıcılıqdır peşәn.
Sәnә yaddır bu gülşәn.

 

Sәndәn nәğmәkar olmaz,
Qızılgülә yar olmaz!