Nağıllar, hekayələr

Qartal uçur. Misir nağılı

Bu kişinin adı Cakdır. O, ingilisdir. Cәnubi Sudanda yaşayır vә ovla mәşğul olurdu. Bir gün o, bir qartal balası tapdı vә sevinә-sevinә evinә apardı.


Cak evinin hәyәtindә toyuq-cücә saxlayırdı. Qorxurdu ki, bir gün qartal balası böyüyüb, onun yanından uçub-gedәr. Buna görә dә onu cücәlәrә qatıb dedi:
– Sәn cücәsәn, burda bu cücәlәr kimi buğda dәnlә.


Kiçik qartal balası Cakın sözlәrinә aldandı vә cücә olduğuna inandı. O, cücәlәrlә buğda dәnlәyir, onlarla oynayır, qartallar kimi göydә uçmaq barәdә heç fikirlәşmirdi.


İş o yerә çatdı ki, qanadları da zәiflәdi.


Bir gün cәnab Cumu dostu Cakı görmәk üçün onun evinә gәldi. Böyük bir qәbilәnin başçısı olan Cumu çox ağıllı vә bilikli idi. Qartal balasını cücәlәrin arasında görәndә tәәccüblәnib dedi:
– Nә әcәb qartal dәn yeyir, cücәlәrin arasında yaşayır?
Cak dedi:
– Çünki o, artıq cücәdir, qartal deyil.
Cak qartal balasının qabağına bir tikә әt atdı, o isә әtә toxunmayıb, buğda yemәyә başladı.
Cumu dedi:
– Dostum, sәn onu aldadıb tәbiәtini dәyişmisәn. Ancaq hәr halda, o, qartaldı, sәn bunu görәcәksәn.
Cumu qartalı götürüb qanadlarını açdı vә ona dedi:
– Sәn qartalsan, başqa qartallar kimi sәmada uçmalısan.


Qartal ona inanmayıb yerә düşdü.
Cak mәsxәrәylә güldü. Ancaq Cumu mәyus olmadı. Qartalı götürüb evin damına çıxdı vә dedi:
– Sәn güclü qartalsan, sәn yırtıcısan, uç, Caka inanma.
Lakin kiçik qartal hәlә dә Cakın sözünә inanırdı. O, qorxusundan titrәdi, Cumunun tәlәb etdiyi kimi uçmaqdansa, Cakın istәdiyi kimi, yerә, cücәlәrin arasına düşdü. Cakın sevinci daha da artdı:

– Gördün?! O, cücәdir.
Cumu qartalı götürüb sahәyә çıxartdı vә günәşi göstәrib dedi:
– Bax, sәnin yerin oradır!


Qartal dağın üstündә doğan günәşә baxdı, bәdәnindә vә qanadlarında qәribә bir qüvvә hiss edib, qorxunu, cücәlәri, hini unutdu, qanadlarını inamla açdı... Caka ibrәtamiz baxışla baxıb dedi:
– Doğrudan da, mәn qartalam, cücә deyilәm! Mәnim yerim orada, dağın üstündә, günәşin altındadı. Azadlıq vә zәfәr günәşinin altında.


Sonra sәmaya uçdu. Sәmada günәşin al şәfәqlәri onun qanadlarını bir az da bәrkitdi.