Şeirlər

Aşıq Hüseyn Cavan. Dağlar

Nǝ gözǝlsǝn, sǝfalısan,
Solmasın gülzarın, dağlar!
Yaxşı dost tǝk vǝfalısan,
Pozulmaz ilqarın, dağlar!
Yaz olanda qarın ǝrir,
Köksün gülzara döndǝrir,
Xǝstǝlǝrǝ şǝfa verir,
Sǝrin buzun, qarın, dağlar!

 

Şǝlalǝli qoca Tǝrtǝr,
Xaçın çayı, dǝli Qarqar,
Cǝbinindǝn axan tǝrlǝr,
Coşdurur çayların, dağlar!
Qoşqar, Kǝpǝz, Murğuz, Murov...
Qaşlarından getmir qrov,
Dǝli dağdan qalxanda ov,
İzlǝr ovçuların, dağlar!


Öyrǝnmişǝm Əlǝsgǝrdǝn,
Yazıram sinǝdǝftǝrdǝn,
Cavan Hüseyn hǝrdǝn-hǝrdǝn,
Yazır öz ǝşarın, dağlar!