Son əlavə olunanlar

Tapmacalar

Tap tapmaca

Tapmacalar haqqında

Fоrmа və məzmuncа çох sаdə görünən bu jаnrın qədim bir tаriхi vаrdır.

Qış haqqında tapmacalar

Qəndə oxşar dadı yox, Göydə gəzər qanadı yox. (Qar)

Məntiqi suallar

Tapmaca səndən, açması məndən

Tapmacalar

Adamda yox, İnsanda var, Aləmdə yox, Cahanda var.