Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Qövsi Təbrizi

Qövsi Təbrizi Azərbaycan şairidir. O, Təbrizdə anadan olmuş, ilk təhsilini atasından almış, sonra İsfahanda oxumuş, klassik Şərq ədəbiyyatını dərindən öyrənmişdir.

Nigar Rəfibəyli

XX əsr Azərbaycan poeziyasının ictimai fikir tarixində özünəməxsus yeri olan qadın şairlərimizdən biri incə ruha, zərif təbiətə malik Nigar Rəfibəylidir. Onun göz açdığı ictimai-siyasi, ədəbi mühit özünün xarakterik xüsusiyyətləri, siyasi hadisələri ilə xarakterikdir.

Qədim yunan filosofu Miletli Fales

Miletli Fales (e.ə. 625-547) - qədim yunan filosofu, fizik, riyaziyyatçı, ümumiyyətlə Avropa fəlsəfəsinin və elminin banisi, Milet (İon) fəlsəfə məktəbinin yaradıcısıdır.

Memar Fuad Seyidzadə

Fuad Seyidzadə 1938-ci il iyunun 16-da Bakıda ziyalı ailəsində anadan olub.

Qədim yunan alimi Pifey

Yunan coğrafiyaşünası, astronomu və riyaziyyatçısı Massaliyalı (müasir Marsel şəhəri) Pifey e.ə. IV əsrin ikinci yarısında yaşamışdır. Onun həyatı haqqında az məlumat var. 

Fatma xanım Kəminə

Azərbaycanlı şairə, XIX əsr qadın aşıqlarından olan Fatma xanım Kəminə 1841-ci ildə Şuşada dünyaya gəlib.