Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Dünyaca məşhur bioloqlar və onların kəşfləri

Aristotel (e.ə. 384-322). Qədim yunan filosofu və alimi,  botanika elminin banilərindən biridir. 500-dən artıq heyvan növünü təsvir edərək onların təsnifatını vermiş, canlıları insan, bitki və heyvanlar olaraq üç qrupa bölmüşdü. Təsviri və müqayisəli anatomiyanın əsaslarını qoyub.

Yusif Balasaqunlu və onun “Qutadqu - bilik” əsəri

Türk xalqlarının ortaq ədəbi sərvətlərindən olan “Qutadqu-bilik” əsəri türk xalqlarının ədəbiyyat tarixində xüsusi yer tutur. Bu əsər vaxt etibarı ilə türk dilində, həm də türklərin İslamı qəbul etmələrindən sonra əruz vəznində yazılmış və bu gün bizə məlum olan ilk poemalardandır.

Səməd Mənsur

Görkəmli şair və publisist Səməd Hacı Əhməd oğlu Kazımov 1879-cu ildə Bakıda doğulub. O, rus-müsəlman məktəbində təhsil alıb, rus, ərəb və fars dillərini mükəmməl bilib. Bir müddət Bakıda “Səfa” Mədəni-Maarif Cəmiyyətinin məktəbində müəllim işləyib. Klassik ədəbiyyatın bilicilərindən olan Səməd Kazımov “Bəsirət”, “İqbal”, “Tuti”, “Molla Nəsrəddin” və digər mətbuat orqanlarında “Mənsur”, “Səməd Mənsur” təxəllüsü ilə şeirlər yazıb.

Mehdi Məmmədov

Görkəmli rejissor, teatrşünas, pedaqoq, tənqidçi, tərcüməçi, Xalq artisti Mehdi Məmmədov 1918-ci il mayın 22-də Şuşada anadan olan sənətkarın ailəsi 1922-ci ildə Bakıya köçüb. O, 1931-ci ildə Teatr Texnikumuna daxil olmaq istəsə də, çəlimsizliyini səbəb gətirib onu qəbul etmirlər.

Uşaqların maestrosu - Əfsər Cavanşirov

Görkəmli bəstəkar Əfsər Bayram oğlu Cavanşirov 1930-cu ildə Füzuli rayonunun Horadiz kəndində anadan olmuşdur. O, Qarabağın adlı-sanlı Cavanşirlər nəslindən idi. Erkən yaşlarından valideynlərini itirən Əfsər xalası Zərəfşan xanımın himayəsi altında böyüyüb. Həyatın çətinliyi, valideynlərinin itkisindən doğan ağırlıq onu yaşından erkən böyüdüb. 

Farenheyt cihazının ixtiraçısı - Daniel Qabriel Farengeyt

Daniyel Qabriel Farengeyt (24 may 1686 - 16 sentyabr 1736) – tanınmış alman fizikidir. Dәqiq ölçü cihazları: spirt (1709) vә civә (1714) termometrlәri, areometr, gipsotermometr, altimetr vә s. önəmli cihazların ixtiraçısıdır. Suyun qaynama temperaturunun atmosfer tәzyiqindәn vә duzların miqdarından asılılığını tәdqiq edib, suyun ifrat soyuma hadisәsini aşkar edib.