Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Azərbaycanda tarın ilk ifaçısı

Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan Cavanşirin şeirə, sənətə, musiqiyə yüksək hörmət və ehtiram bəslədiyini eşidib-bilən sənət adamları bir çox Şərq ölkələrindən, xüsusən də, İranın və Zaqafqaziyanın müxtəlif vilayətlərindən bəzən, hətta dəstə-dəstə Şuşaya üz tutur, xanın mərhəmətinə, səxavətinə sığınırdılar. 

Fatma Qədri

Azərbaycanın Xalq Artisti Fatma Qədri 1907-ci aprelin 14-də Odessada anadan olub. Ondan əvvəl ailədə artıq doqquz qız övladı böyüyürdü. Fatma oğula həsrət bu ailənin 10-cu qız övladı olur. Valideynləri onun adını Artıq qoydular.

Səməd Behrəngi

Səməd Bəhrəngi - müəllim, tərcüməçi, nasir, publisist, həm də İran uşaq ədəbiyyatının banisi sayılır. Daha çox “Balaca qara balıq” kitabı ilə tanınıb.

İsmayıl Osmanlı

İsmayıl Osmanlı 1902-ci il aprelin 11-də Şəkidə yoxsul bir ailədə doğulub. 11 yaşında atadan yetim qalan balaca İsmayıl Şəki ipək fabrikində işləməyə məcbur olub. Həyatın hər cür üzünü görəm İsmayıl Osmanlı mükəmməl təhsil ala bilməsə də, mükəmməl aktyor olmağı bacarıb.

Uşaq yazarı Mariya Qripe

Uşaqlar və gənclər üçün yazılmış 38 maraqlı kitabın müəllifi, tanınmış İsveç yazıçısı Mariya Kristina Qripe (1923-2007)  - dünya uşaq ədəbiyyatı tarixinin ən önəmli simalarından biridir. O, həm İsveçdə, həm də xaricdə çoxsaylı ədəbi mükafatlara, o cümlədən Hans Kristian Andersen mükafatına layiq görülüb. Onun kitabları 29 dilə tərcümə olunub.

Sultan Məcid Qənizadə

Yаrım əsrlik ədəbi, pеdаqоji və ictimаi fəаliyyəti ilə Аzərbаycаn rеаlist mааrifpərvər ədəbiyyаtının görkəmli nümаyəndəsi sаyılаn S.M.Qənizаdə uşаq ədəbiyyаtımızın inkişаfındа dа misilsiz хidmət göstərmişdir.