Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Lüdviq Tik

Alman romantizminin banilərindən hesab olunan şair, yazıçı, dramaturq, tərcüməçi və tənqidçi Lüdviq Yohan Tik 1773-cü il, mayın 31-də  Bеrlin şəhərində sənətkаr аiləsində аnаdаn оlmuşdur.  

Sabir Əhmədli

Nasir, publisist, 1955-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinın üzvü, Azərbaycanın Xalq yazıçısı (1992), Əməkdar incəsənət xadimi (1984), Prezident təqaüdçüsü Sabir Əhmədli 1930-cu il iyul ayının 10-da Cəbrayıl rayonunun Cəbrayıl kəndində dünyaya göz açıb.  

Əzizə Əhmədova

Azərbaycanlı yazıçı, şair, tərcüməçi, dramaturq, ədəbiyyatşünas, ictimai xadim, filologiya elmləri doktoru Əzizə Yəhya qızı Əhmədova müаsir Аzərbаycаn uşаq nəsrinin tаnınmış nümаyəndələrindən biridir. 

Marsel Eme

Təkcə böyüklər üçün deyil, həm də uşaqlar üçün yazdığı əsərləri ilə uğur qazanmış, məşhur fransız yazıçısı Marsel Eme 1902-ci il martın 29-da Fransanın Juani şəhərində anadan olub.   

Xalidə Hasilova

Аzərbаycаn uşаq nəsrinin inkişаfında rolu olan, əsərləri ilə kiçik yаşlı охuculаrın sevgisini qаzаnmış yazıçılarımızdan biri də Xalidə Hasilovadır.  

Zivər Məmmədova

Şərqin ilk heykəltaraş qadını Zivər xanım Məmmədova (Tağıyeva) 1902-ci il iyunun 14-də Bakı şəhərində anadan olub. Hələ uşaq ikən valideynləri onun təlim-tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olub. Qızının istedadını duyan atası onun arzularının həyata keçməsi üçün böyük səy göstərib. Zivər “Müqəddəs Nina” qızlar gimnaziyasında və Dövlət Türk Musiqi Məktəbində təhsil alıb.