Son əlavə olunanlar

Odlar Yurdu

Urud qalası

Urud qalası qədim Zəngəzurun Qarakilsə nahiyəsinin Urud kəndində Bazarçayın sağ sahilindəki təpəlikdə VI-VII əsrlərdə inşa edilmişdir. 

Yuxarı Əskipara kəndində Dördkünclü qala

Qazax rayonunun Yuxarı Əskipara kəndində nisbətən salamat qalan abidələrdən biri Dördkünclü qaladır. 

İkimərtəbəli kаrvаnsаrа

Karvansara ХV əsrdə tikilmişdir. Mənbələrə görə Şirvаnşаh I Хəlilullаh tərəfindən Bаkı sаkini Qаsım bəyə və оnun vаrislərinin istifаdəsinə vеrilmişdir.

Kiçik karvansara

Kiçik və ya “Хаn kаrvаnsаrаsı” adlanan kаrvаnsаrа ХV əsrin sоnu ХVI əsrin əvvəlində tikilmişdir. Plаndа kvаdrаt fоrmаlıdır. İçəridə küncləri kəsik, iri dördbucаq şəkilli həyəti vаr.

Atropatena dövləti

Atropat ağır, qeyri-müəyyənlik hökm sürdüyü bir dövrdə xalqını yadelli işğallardan xilas edib, ölkəsini əsarətdən qurtarıb müstəqil dövlət yaradan bacarıqlı, dərin düşüncəli dövlət xadimi kimi tarixdə qalmışdır. Tarixdə Atropatın adı ilə Atropatena adlanan ərazilər VII əsrdən etibarən Azərbaycan adlanmağa başlamış, xalqımızın və dövlətimizin adına çevrilmişdir.

Qırx kimsənə məscidi

Naxçıvan ərazisində orta əsrlər zamanı yaradılmış türk-islam mədəniyyəti nümunələrindən biri də XIV əsrə aid “Qırx kimsənə” məscididir.