Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Qlen Kaningem

Bir vaxtlar ABŞ-ın Kanzas ştatında Qlen adlı bir oğlan yaşayırdı. Səkkiz  yaşlı Qlen Kaningem evlərinin yaxınlığındakı məktəbdə oxuyurdu. O zamanlar qış aylarında məktəbi odun sobası ilə qızdırırdılar.

Əli Səmədli

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının görkəmli yazıçısı Əli Qafur oğlu Səmədli 1930-cu il sentyabr ayının 1-də Göyçay rayonunun Mallışıxlı kəndində, müəllim ailəsində anadan olub.

İlyas Tapdıq

Müasir uşaq ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən olan İlyas Tapdıq 1934-cü il noyabrın 30-da Gədəbəy rayonunun Əli İsmayıllı kəndində doğulub. Gədəbəyin Kiçik Qaramurad kəndində orta məktəbi bitirdikdən sonra APİ-nin dil və ədəbiyyat fakültəsində təhsil almışdır (1952-1956).

Əyyub Abbasov

Azərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındа əhəmiyyətli rolu olan sənətkаrlаrdаn biri Əyyub Cəbrаyıl оğlu Аbbаsоv Zəngəzur qəzаsının Şəki kəndində аnаdаn оlub. 1918-1919 - cu illərdə vаlidеynlərini və kiçik qаrdаşını itirən, kimsəsiz qаlаn Əyyub, оn dörd yаşındаn əzаblаrа qаtlаşıb, vаrlılаrın qаpısındа muzdurluq еtməklə özünü dоlаndırıb. Bu illərdə еrməni dаşnаklаrının аzərbаycаnlılаrа qаrşı törətdikləri vəhşiliklərin şаhidi оlub, sоnrаlаr bu hаdisələri böyük çətinliklə çаp еtdirdiyi, iki kitаbdаn ibаrət оlаn «Zəngəzur» (1956-1957) rоmаnındа sənətkаrlıqlа təsvir еdib.   

Everesti fəth etmiş ilk insan - Edmund Hillari

Edmund Hillari 29 may 1953-cü ildə Tensinq Norqeylə birlikdə Everestin zirvəsini fəth etmiş ilk insandır. Yeni Zelandiyalı tədqiqatçı və alpinist Ser Edmund Hillari Nepalın fəxri vətəndaşıdır. 

Volter

1769-cu ildə Paris poçtuna qəribə ünvanı olan məktub gəlmişdi: "Şairlərin kralına, millətlərin filosofuna, Vətənin natiqinə, incəsənətin Merkurisinə". Poçt işçiləri dərhal məktubu Volterin o vaxt yaşadığı İsveçin Ferney qalasına göndərdilər. Viktor Hüqo onun haqqında belə yazmışdı: "Volter insan deyil, o, bütöv bir qərinədir".