Son əlavə olunanlar

Tapmacalar

Meyvələr haqqında tapmacalar

Cizgi filmlərinin adını tap

Həşəratlar haqqında tapmacalar

Ailə haqqında tapmacalar

Tap tapmaca

Tapmacalar haqqında

Fоrmа və məzmuncа çох sаdə görünən bu jаnrın qədim bir tаriхi vаrdır.