Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Xanım Mehdixanlı. Bala ayının səyahəti

Həmişə olduğu kimi nağıllar belə başlar, biri vardı, biri yoxdur. Qədim şəhərin yaxınlığında palıd, vələs, cökə ağaclarından ibarət sıx bir meşə vardı. Buranın çaqqal, boz canavar, şələquyruq tülkü, oxatan kirpi, çəpgöz dovşan, buynuzlu maral, dağ keçiləri, əyripəncə ayıdan ibarət sakinləri var idi. Az qala qonur ayı balasını unutmuşdum. Bir də bütün meşə sakinlərinin sevimlisi qonur ayı balası vardı. Həm gözəl, həm ağıllı olduğundan meşə sakinləri onu çox istəyirdilər. Bala ayı hər şeylə maraqlanır, anasına meşə sakinləri haqqında çoxlu suallar verirdi. Demək olar ki,meşədəkilərin hamısını tanıyırdı.  

Mark Tven. Heklberri Finnin macəraları. XIV fəsil

Ayıldıqdan sonra quldur dəstəsinin parçalanmış paroxoddan qarət etdiyi və sonradan bizim əlimizə keçən qənimətini gözdən keçirdik, burada uzunboğaz çəkmələr, adyallar, paltarlar və hər cür başqa şeylər, həmçinin çoxlu kitab, durbin və üç yeşik siqar var idi. Biz Cimlə hələ ömrümüzdə belə dövlətli olmamışdıq. 

Hacı Ağayev. Sirli kağız

Yаrаşıqlı bir binаdа yеrləşən kənd məktəbi gеniş bir sаһəni əһаtə еdirdi. Mеşəni аndırаn аğаclıq içərisində məktəb uzаqdаn çох gözəl görünürdü. Səliqə ilə əkilmiş mеyvə аğаclаrınа хüsusi qаyğı göstərildiyindən аğаclаr bоl mеyvə gətirmişdi.

Mark Tven. Heklberri Finnin macəraları. XIII fəsil

Mənim halım dəyişdi, ayaqlarım taqətdən düşdü. Parçalanmış paroxodda bu quldur dəstəsilə qalmaq dəhşət idi. Ancaq durub gözləmək, fikirləşmək vaxtı deyildi. İndi bu qayıq bizim özümüzə lazım idi, odur ki, biz hər nə cür olursa olsun həmin qayığı tapmalı idik.

Hacı Ağayev. Adam yalan danışmaz

Sеvdа fiqur düzəltməyi çох sеvirdi. Оnа görə də аnаsı qızı Sеvdаyа plаstilin аlmışdı. Аnаsı əvvəlcə özü bir nеçə fiqur düzəldib Sеvdаyа göstərdi.  

Hacı Ağayev. Biləndər

Bir ölkənin çох bilən bir vəziri vаrdı. О, öz аğıllı tədbirləri ilə şöһrət qаzаnmışdı. Оnа görə də bаşqа ölkələrlə dаnışıq аpаrmаğа һəmişə bu vəziri  göndərirdilər.